terça-feira, março 25

projeto galiza

BORRADOR DO PROXECTO DE DECRETO PARA O
PLURILINGÜISMO NO ENSINO NON UNIVERSITARIO
DE GALICIA
As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e
representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade.
O artigo 3 da Constitución española establece, no seu punto 1, que
o castelán é a lingua oficial do Estado, e, no punto 2, que as demais
linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas
comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos, e sinala
que a lingua é un patrimonio cultural que será obxecto de especial
respecto e protección.
O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o
galego como lingua propia de Galicia e dispón que os idiomas
galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito
de coñecelos e usalos. Así mesmo, establece que os poderes
públicos de Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os
planos da vida pública, cultural e informativa, e que disporán dos
medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.
A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, de
conformidade coas disposicións precedentes, garante a igualdade
do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia e posibilita
a incorporación da lingua galega á administración, ao ensino e aos
medios de comunicación públicos, favorecendo un cambio de
tendencia na súa consideración social e na incorporación do idioma
a novas esferas da vida social. O artigo 14 desta lei indica que ao
remate do ensino obrigatorio se garantirá a igualdade de
competencia lingüística nos dous idiomas oficiais. Nesta mesma
liña, e desde unha perspectiva máis global, tamén se pronuncian a
Carta europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992, ratificada
polo goberno do Estado español en 2001, e o Plan xeral de
normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no
Parlamento de Galicia en setembro do 2004.
Para conseguir estes fins, cómpre afondar no desenvolvemento dos
preceptos da Lei de normalización lingüística no tocante ao ensino,
sen dúbida un sector fundamental para a implantación de hábitos
lingüísticos en galego, e establecer unha nova regulamentación do
galego que facilite o seu emprego en todos os niveis e graos non
universitarios. Neste sentido, é necesario reforzar a dimensión
comunicativa do galego en relación con contextos vivos, facilitarlle
1
ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a
utilidade da lingua e que o capacite para o seu uso correcto e
eficaz, erradicando especialmente o seu emprego sexista en todos
os ámbitos e respectando, así mesmo, a situación sociolingüística
en que se enmarca cada centro.
Ademais, a realidade social europea en que vivimos, nun contexto
de globalización e de mobilidade laboral, sitúanos nun espazo
internacional de plurilingüismo. Esta nova realidade esixe un marco
educativo que atenda esta necesidade social, posibilitando a
capacitación efectiva do alumnado nas dúas linguas oficiais e nunha
ou varias linguas estranxeiras, seguindo para iso o marco
delimitado pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación,
que establece como un dos seus fins a capacitación para a
comunicación nas linguas oficiais e nunha ou varias linguas
estranxeiras.
A mobilidade do estudantado e do profesorado que caracteriza a
nosa sociedade non debe constituír un atranco para alcanzar os
obxectivos descritos, senón que debe ser compatible co
mantemento da singularidade cultural de Galicia e da lingua propia
no ensino.
O Decreto 124/2007, de 28 de xuño de 2007, orientouse
nomeadamente cara á obtención dunha competencia axeitada en
lingua galega no ensino obrigatorio, sen o establecemento dun
número ou porcentaxe mínima de materias impartidas en lingua
castelá, o cal podería chegar a cambiar o modelo de conxunción de
linguas desenvolvido en Galicia desde o inicio da autonomía e
aceptado por todos os galegos e galegas.
En xuño de 2009, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, realizou unha consulta ás
familias do alumnado matriculado no sistema educativo non
universitario, co obxectivo de coñecer directamente a súa opinión
sobre distintos aspectos da utilización das linguas na educación de
Galicia, opinión que foi tida en consideración para a elaboración
deste novo marco normativo. A súa participación, moi
especialmente na Educación Infantil e Primaria, mostrou o interese
e implicación das familias nas decisións que atinxen ao sistema
educativo para os seus fillos e fillas. E os resultados, presentados
en xullo de 2009 pola Administración educativa, puxeron de
manifesto a necesidade de revisar o marco legal que regula as
linguas como elementos vehiculares do ensino, advertiron da
relevancia outorgada á aprendizaxe do inglés, ao lado das dúas
2
linguas oficiais, e da aposta da sociedade galega por unha
presenza equitativa das dúas linguas oficiais nun sistema educativo
plurilingüe.
Tendo en conta o anterior, é este o momento en que cómpre
formular un novo marco normativo para o ensino non universitario
que regule a distribución das linguas vehiculares das distintas
materias de estudo e que teña como obxectivos o de garantir a
competencia plena e semellante nas dúas linguas oficiais e o de
acadar a adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s)
estranxeira(s).
Na súa virtude e por proposta da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, en uso das atribucións conferidas polos
artigos 28.1º e 31 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a
Lei1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa
presidencia, tras o ditame do Consello Escolar de Galicia, oído o /
de acordo co Consello consultivo de Galicia e logo da deliberación
do Consello da Xunta na súa reunión do día XX,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.-Marco normativo.
Este decreto baséase no marco lingüístico establecido pola
Constitución española de 1978 e polo Estatuto de Autonomía de
Galicia de 1981. Ademais, desenvolve a Lei 3/1983, do 15 de xuño
de normalización lingüística, no relativo ao uso do galego no ensino
nos niveis non universitarios, e a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación.
Artigo 2.-Ámbito de aplicación.
O presente Decreto é de aplicación en todos os centros docentes
sostidos con fondos públicos, así como nos privados que imparten
as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, no ámbito da Comunidade autónoma de Galicia.
CAPÍTULO II: DO USO DO GALEGO NA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA
Artigo 3.-A lingua na Administración educativa.
3
1. Na Administración educativa de Galicia e nos centros de ensino
dependentes dela así como entre o persoal ao seu servizo
utilizarase, con carácter xeral, a lingua galega e fomentarase o seu
uso oral e escrito, tanto nas relacións mutuas e internas, como nas
que manteñan coas administracións territoriais e locais galegas e
coas demais entidades públicas e privadas de Galicia, sen que iso
supoña unha restrición dos dereitos do persoal docente.
2. As programacións e outros documentos didácticos das materias
de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva.
3. Nas actuacións administrativas de réxime interno dos centros
docentes, como actas, comunicados e anuncios, usarase, con
carácter xeral, a lingua galega, agás no referido a comunicacións
con outras comunidades autónomas e cos órganos da
Administración do Estado, radicados fóra da comunidade autónoma,
nas que se utilizará o castelán. Ademais dos procedementos
iniciados de oficio, tamén se usará o galego nos procedementos
tramitados por petición dos interesados, sen prexuízo do
establecido no artigo 36.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
CAPÍTULO III. AS LINGUAS OFICIAIS DE GALICIA NO ENSINO
NON UNIVERISTARIO
Artigo 4.-Principios.
Os principios a partir dos que se elabora este decreto son os
seguintes:
1. Garantía da adquisición dunha competencia semellante nas dúas
linguas oficiais de Galicia.
2. Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas
materias impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia, co
obxectivo de asegurar a adquisición da competencia plena e
semellante nelas.
3. Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s),
nun marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema
educativo de Galicia.
4. Participación e colaboración das familias nas decisións que
atinxen ao sistema educativo co obxectivo de contribuír á
consecución dos seus obxectivos.
4
5. Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de
ensino.
Artigo 5.-Educación infantil.
1. Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na aula a
lingua predominante entre o alumnado, se ben deberá ter en conta
a lingua do contorno e procurará que o alumnado adquira, de forma
oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia
dentro dos límites da etapa ou ciclo.
2. A lingua predominante do alumnado determinarase de acordo co
resultado dunha consulta que se efectuará a cada familia antes do
comezo do curso escolar acerca da lingua materna do seu fillo ou
filla.
3. Atenderase de xeito individualizado o alumnado que non teña
coñecemento suficiente da lingua predominante.
4. Cada centro educativo deberá facer constar no seu proxecto
lingüístico as actividades e estratexias de aprendizaxe empregadas
para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o
coñecemento das dúas linguas oficiais.
Artigo 6.-Educación primaria.
1. Garantirase a adquisición da capacitación lingüística propia da
etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia.
2. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia.
3. Con carácter xeral, impartirase en galego a materia de
coñecemento do medio natural, social e cultural, e en castelán a
materia de matemáticas.
4. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, as familias do
alumnado de cada curso de educación primaria serán consultadas,
cada catro cursos escolares, sobre a dita asignación lingüística.
5. A asignación lingüística será modificada polo Consello Escolar do
centro educativo cando, como resultado da consulta sinalada no
punto anterior, así o determine a metade máis unha das familias do
alumnado matriculado na etapa.
6. Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no
regulamento de centros, decidirá a lingua en que se impartirá o
resto de materias de cada curso, garantindo que as materias en
galego e en castelán se distribúen na mesma porcentaxe das horas
5
semanais, sen prexuízo do disposto no Capítulo IV (sobre a
impartición de materias en linguas estranxeiras). Este proceso
realizarase cada catro cursos escolares.
Artigo 7.-Educación secundaria obrigatoria.
1. Garantirase a adquisición da capacitación lingüística propia da
etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia.
2. As materias de lingua impartiranse na lingua de referencia.
3. Con carácter xeral, impartiranse en galego as materias de
ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e
bioloxía e xeoloxía, e en castelán as materias de matemáticas,
tecnoloxías e física e química.
4. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, as familias do
alumnado de cada curso de educación secundaria obrigatoria serán
consultadas, cada catro cursos escolares, sobre a dita asignación
lingüística.
5. A asignación lingüística será modificada polo Consello Escolar do
centro educativo cando, como resultado da consulta sinalada no
punto anterior, así o determine a metade máis unha das familias do
alumnado matriculado na etapa.
6. Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no
regulamento de centros, decidirá a lingua en que se impartirá o
resto de materias de cada curso, garantindo que as materias en
galego e en castelán se distribúen na mesma porcentaxe das horas
semanais, sen prexuízo do disposto no Capítulo IV (sobre a
impartición de materias en linguas estranxeiras). Este proceso
realizarase cada catro cursos escolares.
Artigo 8.-Bacharelato.
Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no
regulamento de centros, establecerá unha oferta equilibrada na
mesma porcentaxe de materias comúns, de modalidade e optativas
para impartir en galego e en castelán. Este proceso realizarase
cada catro cursos escolares.
6
Artigo 9.-Formación profesional específica, ensinanzas artísticas e
deportivas.
1. Na formación profesional específica, nas ensinanzas artísticas e
nas deportivas, de grao medio ou superior, cada centro educativo,
segundo o procedemento establecido no regulamento de centros,
establecerá unha oferta equilibrada de materias e módulos en
galego e en castelán que asegure que o alumnado acade a
capacitación lingüística propia do nivel nas dúas linguas oficiais.
2. En todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o
vocabulario específico nas linguas oficiais.
Artigo 10.-Ensinanzas de persoas adultas.
1. Nos niveis de ensinanzas de persoas adultas, cada centro
educativo garantirá que o desenvolvemento das ensinanzas
asegure que o alumnado acade a competencia lingüística propia do
nivel nas dúas linguas oficiais.
2. Establecerase un plan específico destinado á nova poboación
inmigrante que se está a asentar en Galicia, que prevexa formación
lingüística, coñecementos históricos e socioculturais.
Artigo 11.-Potenciación da lingua galega nos centros.
Coa finalidade de promover o uso do galego nos centros,
establecerase un programa regular de actividades de fomento da
lingua en cada centro educativo, no marco do seu proxecto
lingüístico e coa participación de toda a comunidade educativa, con
especial atención ás liñas de actuación que permitan un incremento
no uso do galego nas actividades extraescolares e
complementarias.
Artigo 12.-Horarios e utilización das linguas.
1. Nas ensinanzas de réxime xeral e na educación de persoas
adultas, recollidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación, asignaráselle globalmente o mesmo número de horas ao
ensino da lingua galega e da lingua castelá.
2. Nas clases de lingua e literatura galega e lingua e literatura
castelá, usarase, respectivamente, o galego e o castelán, tanto por
parte do profesorado como por parte do alumnado.
7
3. En todas as áreas, materias ou módulos, agás nas sinaladas no
parágrafo anterior e nas materias de lingua(s) estranxeira(s), o
alumnado poderá utilizar nas manifestacións oral e escrita a lingua
oficial da súa preferencia. Non obstante o anterior, procurarase que
o alumnado utilice a lingua en que se imparte a área, materia ou
módulo.
Artigo 13.-Elaboración e publicación de materiais curriculares.
1. Os materiais e libros de texto das materias impartidas en galego
e en castelán estarán redactados na lingua en que se imparta a
materia.
2. A Administración educativa promoverá a elaboración de materiais
lingüísticos e terminolóxicos na outra lingua oficial de Galicia e en
lingua(s) estranxeira(s).
2. Os materiais que se empreguen nas áreas, materias ou módulos
sinalados no parágrafo anterior terán a calidade científica e
pedagóxica adecuadas e atenderán, sen prexuízo da súa
proxección universal, ás peculiaridades de Galicia. Con este fin, a
consellería competente en materia de educación fomentará a
elaboración e publicación dos materiais curriculares
correspondentes.
Artigo 14.-Proxecto lingüístico de centro.
1. Cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o seu
proxecto lingüístico cada catro cursos escolares, no cal se fará
constar:
a) No caso de educación primaria e de educación secundaria
obrigatoria, o resultado da consulta ás familias sobre as
materias á que se refiren os artigo 5º e 6º deste decreto.
b) A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se
impartirá o resto de materias de educación primaria e de
educación secundaria obrigatoria.
c) A lingua en que se imparten as materias de bacharelato.
d) En educación primaria, educación secundaria obrigatoria e
bacharelato, as medidas adoptadas para que o alumnado que
non teña o suficiente dominio das linguas poida seguir con
aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.
e) Nos centros que imparten formación profesional específica,
ensinanzas artísticas e deportivas, e ensinanza de persoas
adultas, os procedementos que aseguren que o alumnado
8
acade a competencia lingüística propia do nivel en ambas as
dúas linguas oficiais.
f) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo
centro para o fomento da lingua galega.
2. O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do
profesorado do centro, nomeada polo equipo directivo e oída a
comisión de coordinación pedagóxica. Formarán parte dela, como
mínimo, os xefes/as dos departamentos de linguas e o
coordinador(a) do equipo de dinamización da lingua galega. Será
aprobado e avaliado polo Consello Escolar do centro educativo.
3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos
servizos da inspección educativa, que velarán para que o seu
contido se axuste a este decreto e ao desenvolvemento da LOE. Co
fin de reparar as eivas detectadas, adoptaranse as medidas que
permitan dispor dos medios materiais e persoais precisos para
corrixilas.
4. Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico
na que conste:
1. Nos centros que imparten educación infantil, os resultados da
consulta ás familias para obter información respecto da lingua
predominante entre o alumnado, e as actividades e
estratexias de aprendizaxe para que o alumnado adquira, de
forma oral e escrita, o coñecemento das linguas oficiais.
2. En todos os centros en que haxa unha modificación na
impartición de materias en lingua(s) estranxeira(s),
información sobre os cambios aprobados polo centro e
autorizados pola consellería competente en materia de
educación.
3. En todos os centros, información e valoración dos programas
e actividades para o fomento e dinamización da lingua galega
realizados polo centro educativo no curso anterior e
información do que se vai desenvolver no curso seguinte.
5. Sen prexuízo do previsto na epígrafe 4 deste artigo, a
Administración educativa avaliará os proxectos lingüísticos dos
centros e fará o seguimento dos resultados que se desprendan da
súa aplicación coa finalidade de adoptar, se é o caso, as medidas
necesarias para garantir que o alumnado adquira de forma oral e
escrita a competencia lingüística propia de cada nivel e etapa nas
9
dúas linguas oficiais de Galicia, como establece o artigo 14.3º da
Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.
Artigo 15.-Equipos de dinamización da lingua galega.
1. Para potenciar o uso da lingua galega nos centros sostidos con
fondos públicos, constituirase un equipo de dinamización da lingua
galega, nomeado e supervisado pola dirección do centro, e formado
polo seu coordinador(a), por profesorado, por representantes do
alumnado (agás no ensino infantil e primario) e por persoal non
docente.
2. A composición do equipo de dinamización da lingua galega para
cada tipo de centro, as súas competencias, e o nomeamento,
cesamento e competencias do seu coordinador serán establecidas
nos regulamentos orgánicos dos centros educativos. Na
constitución destes órganos tenderase a unha composición
equilibrada de mulleres e homes.
3. Os equipos de dinamización da lingua galega terán un papel
fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos programas
de promoción da lingua galega nos centros educativos, contarán co
apoio técnico necesario e os centros educativos terán a debida
dotación de recursos didácticos, pedagóxicos e material en galego.
4. A consellería competente en materia de educación, a través da
Secretaría Xeral de Política Lingüística, coordinará o labor dos
equipos de dinamización da lingua galega e divulgará as
experiencias positivas desenvolvidas nos centros educativos.
5. Con esa finalidade coordinadora, constituiranse comisións en
cada xefatura territorial de educación. A súa composición e funcións
específicas serán determinadas pola consellería competente en
materia de educación, a través da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, de acordo coas directrices da política lingüística da
Xunta de Galicia.
Artigo 16.-Plan de formación.
10
1. A consellería competente en materia de educación desenvolverá
un plan de formación, coa colaboración, se é o caso, doutras
institucións, que garanta que todo o persoal dos centros educativos
de Galicia e dos servizos de apoio cuxo persoal dependa da
consellería teña unha competencia oral e escrita suficiente para
comunicarse e para desenvolver a súa actividade profesional en
galego e un coñecemento da situación sociolingüística de Galicia.
Artigo 17.-Formación dos funcionarios e funcionarias en prácticas.
O persoal seleccionado nos procedementos selectivos de ingreso
nos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, realizará durante a
fase de prácticas un curso de formación específico de terminoloxía,
estilos, linguaxes propias da especialidade e aspectos
sociolingüísticos, que lle permita desenvolver correctamente en
galego as súas funcións e tarefas.
Artigo 18.-Exención da cualificación das probas de lingua galega.
1. O alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia en
3º ciclo de Educación Primaria, en Educación Secundaria
Obrigatoria ou en Bacharelato, procedente doutras comunidades
autónomas ou dun país estranxeiro, poderá obter unha exención
temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de
lingua galega durante un máximo de dous cursos escolares.
2. A exención suporá a consignación de “exento” no libro de
cualificacións e mais no expediente do alumnado.
3. O alumno ou a alumna terá que asistir ás aulas como medio de
integración lingüística e coa finalidade de que co seu esforzo
persoal, con materiais didácticos específicos e cunha axuda
continua do seu profesorado, poida ter, ao remate do prazo da
exención, un dominio adecuado da lingua galega e seguir as
ensinanzas propias do nivel en que estea ou vaia matricularse en
igualdade de condicións ca os demais compañeiros/as de clase.
4. O incumprimento por parte do alumno do establecido no punto
anterior determinará, logo dos informes pertinentes e oído o
interesado e, se é o caso, pai, nai ou titores legais, a revogación da
exención.
5. Tanto a revogación como a denegación da exención producirán
como efecto a obriga para o alumnado de ser cualificado nas
11
avaliacións parciais e finais ao final do curso en que se atopa.
6. No respectivo libro de escolaridade e mais no expediente do
alumnado farase constar a exención concedida e, se é o caso, a
posible revogación e a conseguinte cualificación.
Artigo 19.-Solicitudes de exención.
1. A exención solicitarase para cada ano académico de
permanencia na Comunidade Autónoma de Galicia e os seus
efectos limitaranse ao citado ano, sen que se poidan conceder máis
de dous cursos escolares consecutivos, conforme o previsto no
artigo anterior deste decreto.
2. As solicitudes de exencións dirixiranse aos directores/as dos
centros. Os centros docentes públicos dependentes da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria resolverán sobre a súa
concesión ou denegación no prazo máximo de dez días hábiles,
contados a partir da presentación da documentación completa. No
caso dos centros privados e privados concertados, a resolución
correspóndelle á dirección dos centros públicos á que estean
adscritos.
3. A resolución da dirección do centro docente público poderá ser
impugnada mediante recurso de alzada, no prazo dun mes, perante
o xefe territorial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.
Artigo 20.-Inspección educativa.
Os servizos de inspección educativa velarán para que en todos os
centros educativos se cumpran as disposicións previstas neste
decreto e proporanlles, se é o caso, ás xefaturas territoriais de
educación a adopción das medidas correctoras que sexan
necesarias no caso de incumprimento, sen prexuízo das
responsabilidades ás que houbese lugar.
12
CAPÍTULO IV: A IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LINGUA(S)
ESTRANXEIRA(S)
Artigo 21.-Materias non lingüísticas impartidas en lingua(s)
estranxeira(s).
1. A Administración Educativa fomentará a impartición de materias
en lingua(s) estranxeira(s), principalmente en inglés, co obxectivo
de que, de maneira gradual e voluntaria, os centros educativos
poidan chegar a ofrecer ata un máximo dun terzo do seu horario
lectivo semanal en lingua(s) estranxeira(s).
2. Cando nun determinado curso o centro educativo aprobe a
impartición de unha ou de varias das materias ás que se refiren os
artigos 6.6, 7.6, 8 e 9 do presente decreto en lingua(s)
estranxeira(s), adaptará o seu proxecto lingüístico para garantir o
máximo equilibrio de horas semanais ofertadas en galego e en
castelán nese curso, segundo o procedemento establecido no
regulamento de centros.
3. Aqueles centros educativos que queiran impartir en lingua(s)
estranxeira(s) as materias indicadas nos artigos 6.3 e 7.3 deberán
efectuar unha consulta ás familias sobre a súa posible impartición
na dita lingua, tendo en conta en calquera caso o previsto nos
puntos 1 e 2 deste artigo no relativo á garantía do mantemento do
equilibrio na asignación de horas que se deberán impartir en galego
e castelán.
4. En calquera dos supostos sinalados nos dous parágrafos
anteriores, e con carácter previo á súa aprobación, o centro deberá
cursar a oportuna solicitude á Administración educativa, para os
efectos do outorgamento, no seu caso, da correspondente
autorización.
Artigo 22.-As linguas estranxeiras na formación profesional
específica, ensinanzas artísticas e deportivas.
Nas ensinanzas de formación profesional específica, ensinanzas
artísticas e deportivas, desenvolveranse as habilidades de
comunicación oral e escrita en lingua(s) estranxeira(s), de
maneira progresiva e gradual, para facilitar o desempeño
laboral no espazo europeo.
Artigo 23.-Plan de fomento das linguas estranxeiras.
13
A consellería competente en materia de educación aprobará un plan
de fomento das linguas estranxeiras no que se determinarán as
liñas de actuación, dirixidas ao profesorado, ao alumnado e aos
centros, para cumprir o sinalado neste capítulo.
Disposicións adicionais
Primeira.-Consulta ás familias.
O procedemento para determinar a consulta ás familias á que fan
referencia os artigos 5, 6, 7 e 21 deste decreto desenvolverase
mediante unha orde aprobada pola consellería competente en
materia de educación. A primeira consulta farase con anterioridade
ao curso escolar 2010-2011.
Segunda.-Materias impartidas en linguas estranxeiras.
A impartición de materias non lingüísticas en lingua(s) estranxeira(s)
regularase mediante orde aprobada pola consellería competente en
materia de educación.
Terceira.-Avaliación da capacitación nas linguas oficiais.
A consellería competente en materia de educación establecerá un
procedemento de avaliación do nivel de competencia nas dúas
linguas oficiais en Educación Primaria e en Educación Secundaria
Obrigatoria, como garantía da consecución progresiva da
competencia semellante en ambas as linguas.
Cuarta. Alumnado con necesidades educativas especiais.
A Administración educativa elaborará e presentará un plan dirixido
ao alumnado con necesidades educativas especiais que asegure a
súa capacitación lingüística nas linguas oficiais.
Quinta. Dereitos da coordinación dos equipos de dinamización da
lingua galega.
O coordinador ou coordinadora do equipo de dinamización da lingua
galega terá os mesmos dereitos administrativos e económicos cás
xefaturas dos departamentos didácticos.
14
Sexta. Avaliación dos resultados.
Con periodicidade anual, despois de finalizar o curso escolar, a
consellería competente en materia de educación avaliará os
resultados derivados da aplicación deste decreto e desenvolverá
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e
adaptación dos seus obxectivos co fin de que poida achegarse
gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe e á plena aplicación
da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias.
Disposicións transitorias
Primeira. Cambio de denominación
Os “equipos de normalización e dinamización lingüística” dos
centros educativos, creados ao abeiro do artigo 18º do Decreto
124/2007, pasan a denominarse “equipos de dinamización da lingua
galega”.
Segunda.-Alumnado anterior á incorporación da lingua galega ao
sistema educativo.
O alumnado que cursase estudos en Galicia con anterioridade á
incorporación da lingua galega ao sistema educativo e que queira
proseguilos terá a obriga de cursar esta materia e será cualificado a
partir do curso en que retome os seus estudos.
Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas as normas de igual ou inferior rango en canto
contradigan ou se opoñan ao disposto neste decreto e, en especial,
o Decreto 124/2007, de 28 de xuño, polo que se regula o uso e a
promoción do galego no sistema educativo.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Habilitación.
Autorízase a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a
ditar as disposicións que procedan para o desenvolvemento e
execución deste decreto.
Segunda.-Entrada en vigor.
15
Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.
16

Nenhum comentário: